Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden in geval van deelname aan een Beurs.

Definities
De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

Mediahuis Noord B.V.

Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediahuis Noord B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 8932 PA Leeuwarden, aan de Sixmastraat 15, tevens kantoorhoudende te 9723 HE Groningen, aan de Lübeckweg 2, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 57199086, of een aan Mediahuis Noord gelieerde vennootschap die namens of op verzoek van Mediahuis Noord uitvoering geeft aan de Overeenkomst van deelname.

Algemene Voorwaarden
De onderhavige Algemene Voorwaarden.

Beurs
De Beurs, tentoonstelling, fair, manifestatie of het evenement ter zake waarvan de Overeenkomst van deelname is gesloten.

Beursaccommodatie
De locatie waar de Beurs plaatsvindt, zoals door de accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld.

Offerte

De door Mediahuis Noord opgestelde offerte die Mediahuis Noord aan een potentiële Deelnemer stuurt met het oog op deelname aan een Beurs, al dan niet in reactie op een door die potentiële Deelnemer aan Mediahuis Noord toegezonden Inschrijfformulier. In de Offerte zijn de essentialia (o.a. de omvang van de Standruimte, Deelnamekosten, locatie en media-uitingen) met betrekking tot de deelname aan een Beurs opgenomen. Indien Deelnemer akkoord is met de Offerte, dient Deelnemer de Offerte voor akkoord te ondertekenen en retour te zenden aan Mediahuis Noord, waarbij Deelnemer de eventueel nog ontbrekende gegevens op de Offerte nader dient in te vullen. Pas als Mediahuis Noord de door Deelnemer nader ingevulde en ondertekende Offerte retour ontvangt, komt een Overeenkomst van deelname tot stand.

Deelnamekosten
De door Deelnemer aan Mediahuis Noord verschuldigde kosten in verband met deelname aan een Beurs, waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - kosten ter zake de huur van de Standruimte.

Deelnemer

De door Deelnemer aan Mediahuis Noord verschuldigde kosten in verband met deelname aan een Beurs, waaronder begrepen - doch niet beperkt tot - kosten ter zake de huur van de Standruimte.

Inschrijfformulier
Het document waarmee een potentiële Deelnemer aangeeft te willen deelnemen aan een Beurs.

Meerkosten
De kosten, niet zijnde Deelnamekosten, die met het oog op deelname aan een Beurs, al dan niet indirect, door Mediahuis Noord op verzoek van Deelnemer aanvullend worden gemaakt, waaronder begrepen - doch niet beperkt tot – kosten ter zake de inrichting of meubilering van de Standruimte.

Overeenkomst van deelname

De overeenkomst tussen Mediahuis Noord en Deelnemer, die ontstaat op het moment dat Mediahuis Noord de door Deelnemer nader ingevulde en ondertekende Offerte retour ontvangt.

Standruimte

De in vierkante meters uitgedrukte, aan Deelnemer ter beschikking gestelde expositieoppervlakte op de Beursaccommodatie, waarvan de locatie, omvang en type door Mediahuis Noord worden bepaald.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van deelname tussen Mediahuis Noord en Deelnemer en op eventuele aanvullende producten en diensten van Mediahuis Noord die gelieerd zijn aan (de uitvoering van) de Overeenkomst van deelname. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Mediahuis Noord. De toepasselijkheid van eventuele door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 Mediahuis Noord behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Van een dergelijke wijziging zal aan Deelnemer schriftelijk mededeling worden gedaan.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In dergelijk geval zal Mediahuis Noord de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomst met de oorspronkelijke bepaling(en).

2. Overeenkomst van deelname

2.1 De Overeenkomst van deelname houdt in dat Mediahuis Noord voor de periode van een Beurs een Standruimte op de Beursaccommodatie ter beschikking stelt aan Deelnemer, tegen betaling van de Deelnamekosten. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst van deelname.

2.2 Indien de Overeenkomst van deelname wordt gesloten ten aanzien van meerdere Standruimten, is hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald van toepassing op elke individuele Standruimte.

2.3 Door Deelnemer op het Inschrijfformulier of op de retour gezonden Offerte aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze Algemene Voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de Overeenkomst van deelname, indien schriftelijk door Mediahuis Noord bevestigd.

2.4 Deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst van deelname.

2.5 Indien door Mediahuis Noord een termijn is vastgesteld voor het insturen van een document door Deelnemer, geldt de datum van ontvangst van het document door Mediahuis Noord ter bepaling of tijdig is gereageerd.

2.6 Na het retour zenden van de door Deelnemer ondertekende Offerte kan Deelnemer de Overeenkomst van deelname slechts opzeggen in één van de gevallen genoemd in artikel 6.

2.7 Deelnemer is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen, tenzij Mediahuis Noord hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.

2.8 Mediahuis Noord behoudt zich het recht voor de inschrijving door een potentiële Deelnemer, al dan niet op basis van een ingezonden Inschrijfformulier, af te wijzen op welke grond dan ook, een en ander naar oordeel van Mediahuis Noord.

3. Vaststelling Beursaccommodatie, data en tijdstippen

3.1 Mediahuis Noord stelt de Beursaccommodatie en de data en tijdstippen vast waarop een Beurs plaatsvindt, alsmede de data en tijdstippen voor opbouw en afbraak van Standruimte(n).

3.2 Mediahuis Noord kan de voor een Beurs vastgestelde data, tijdstippen en/of Beursaccommodatie wijzigen. In geval van gewichtige redenen kan Mediahuis Noord zowel voorafgaand als tijdens het plaatsvinden van een Beurs besluiten de Beurs geen doorgang te laten vinden. In geval van geringe belangstelling onder (potentiële) Deelnemers voor deelname aan een Beurs, kan Mediahuis Noord voorafgaand aan het plaatsvinden van een Beurs besluiten de Beurs geen doorgang te laten vinden. Deelnemer wordt schriftelijk geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

3.3 Een door Mediahuis Noord genomen besluit als bedoeld in dit artikel kan er nimmer toe leiden dat Mediahuis Noord gehouden is tot vergoeding van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de zijde van Deelnemer, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 7.

4. Standruimte

4.1 Deelnemer heeft gedurende de periode van een Beurs recht op een Standruimte zoals voortvloeit uit de Overeenkomst van deelname. Mediahuis Noord stelt de locatie, oppervlakte en type van de Standruimte bindend vast, waarbij Mediahuis Noord zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van Deelnemer.

4.2 Mediahuis Noord is te allen tijde gerechtigd de vaststelling van de Standruimte te wijzigen. In dat geval zal Mediahuis Noord een schriftelijk voorstel doen aan Deelnemer met betrekking tot het aanbieden van een qua oppervlakte vergelijkbare Standruimte. Eventuele kosten aan de zijde van Deelnemer vanwege het accepteren van een vergelijkbare Standruimte komen voor rekening van Mediahuis Noord, mits redelijk en, voor zover mogelijk, vooraf afgestemd met Mediahuis Noord. In geval van een wijziging van een Standruimte kan Deelnemer geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

4.3 Opzegging van de Overeenkomst van deelname door Deelnemer naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in het in artikel 6.2 genoemde geval.

5. Betaling

5.1 Zodra de Overeenkomst van deelname tot stand is gekomen, heeft Mediahuis Noord het recht de Deelnamekosten in rekening te brengen bij Deelnemer via toezending van een factuur. Een factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota.

5.2 Betaling van een factuur of een voorschotnota dient te geschieden binnen dertig dagen na datum van de factuur en/of de voorschotnota.

5.3 Indien een Overeenkomst van deelname tot stand komt binnen 15 dagen voor aanvang van de Beurs dient de factuur en/of de voorschotnota per ommegaande te worden betaald.

5.4 Eventuele Meerkosten worden na afloop van de Beurs bij Deelnemer in rekening gebracht via toezending van een factuur. Betaling van de factuur ten aanzien van de Meerkosten dient te geschieden binnen dertig dagen na datum van de factuur.

5.5 Bij niet tijdige betaling door Deelnemer van enig aan Mediahuis Noord verschuldigd bedrag wordt het percentage van de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. De rente over een deel van een maand wordt berekend als een volle maand. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan het innen van iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur komen voor rekening van Deelnemer en worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €250,-.

5.6 Alle betalingen door Deelnemer aan Mediahuis Noord dienen zonder aftrek of verrekening te geschieden.

6. Opzegging Overeenkomst van Deelname

6.1           Deelnemer kan de Overeenkomst van deelname per aangetekend schrijven te allen tijde opzeggen, in welk geval restitutie van de Deelnamekosten plaatsvindt volgens onderstaande regeling:

 • In geval van opzegging van de Overeenkomst van deelname tot drie weken (uitzondering Lentefair: tot twee weken) voorafgaand aan de startdatum van de Beurs restitueert Mediahuis Noord 100% van de Deelnamekosten;
 • In geval van opzegging in de laatste drie weken (uitzondering Lentefair: in de laatste twee weken) voorafgaand aan de startdatum van de Beurs vindt geen restitutie van de Deelnamekosten plaats. Deelnemer blijft aldus de Deelnamekosten verschuldigd aan Mediahuis Noord.

6.2           Indien Mediahuis Noord in geval van een gewijzigde indeling als omschreven in artikel 4.2 aan Deelnemer geen vergelijkbare Standruimte aanbiedt c.q. kan aanbieden, heeft Deelnemer het recht de Overeenkomst van deelname op te zeggen, waarbij Mediahuis Noord de Deelnamekosten zal restitueren. Deelnemer kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. De opzegging van de Overeenkomst van deelname dient te geschieden per aangetekend schrijven binnen 14 werkdagen na dagtekening van het schriftelijke voorstel van Mediahuis Noord met betrekking tot de vergelijkbare Standruimte.

6.3           Indien ten aanzien van Deelnemer op enig tijdstip na het tot stand komen van de Overeenkomst van deelname surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan Mediahuis Noord de Overeenkomst van deelname opzeggen vanaf het moment dat een vorenbedoelde aanvraag wordt ingediend. In dat geval blijft Deelnemer de Deelnamekosten en de eventuele Meerkosten volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Mediahuis Noord tot het vorderen van (andere) kosten, schade en interesten.

6.4           Opzegging van de Overeenkomst van deelname kan er nooit toe leiden dat Mediahuis Noord gehouden is tot vergoeding van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de zijde van Deelnemer.

7. Afgelasting Beurs op initiatief van derde partij of wegens slechte weersomstandigheden

7.1 Indien Mediahuis Noord wordt geconfronteerd met een gedwongen afgelasting van de Beurs op initiatief van een derde partij, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen de overheid, behoudt Mediahuis Noord zich het recht voor de Beurs geen doorgang te laten vinden. Tot de startdatum van de Beurs vindt restitutie van de Deelnamekosten plaats volgens onderstaande regeling:

 • In geval van een afgelasting tot twee weken voorafgaand aan de startdatum van de Beurs restitueert Mediahuis Noord 100% van de Deelnamekosten;
 • In geval van een afgelasting tot één week voorafgaand aan de startdatum van de Beurs restitueert Mediahuis Noord 85% van de Deelnamekosten;
 • In geval van een afgelasting binnen één week voorafgaand aan de startdatum van de Beurs restitueert Mediahuis Noord 70% van de Deelnamekosten;

Na de startdatum van de Beurs vindt restitutie van de Deelnamekosten plaats volgens onderstaande regeling:

 • In geval van een 4-daagse Beurs

Tijdens dag 1: 7/8 van 70% van de Deelnamekosten
Einde dag 1: 6/8 van 70% van de Deelnamekosten
Tijdens dag 2: 5/8 van 70% van de Deelnamekosten
Einde dag 2: 4/8 van 70% van de Deelnamekosten
Tijdens dag 3: 3/8 van 70% van de Deelnamekosten
Einde dag 3: 2/8 van 70% van de Deelnamekosten
Tijdens dag 4: 1/8 van 70% van de Deelnamekosten
Einde dag 4: Geen restitutie van de Deelnamekosten

 • In geval van een 3-daagse Beurs

Tijdens dag 1: 5/6 van 70%
Einde dag 1: 4/6 van 70%
Tijdens dag 2: 3/6 van 70%
Einde dag 2: 2/6 van 70%
Tijdens dag 3: 1/6 van 70%
Einde dag 3: Geen restitutie van de Deelnamekosten

 • In geval van een 2-daagse Beurs

Tijdens dag 1: 3/4 van 70%
Einde dag 1: 2/4 van 70%
Tijdens dag 2: 1/4 van 70%
Einde dag 2: Geen restitutie van de Deelnamekosten

7.2 Het onder 7.1 overwogene geldt overeenkomstig in geval van een afgelasting van een Beurs wegens weersomstandigheden die een dermate invloed op de Beurs (kunnen) hebben dat er gevaar ontstaat c.q. kan ontstaan voor de Deelnemers of derden (waaronder bezoekers aan de Beurs), dan wel dat een situatie ontstaat als gevolg waarvan de Beursaccommodatie en/of nabijgelegen gebouwen, terreinen en parkeergelegenheden onbegaanbaar (dreigen te) worden, een en ander naar oordeel van Mediahuis Noord.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Deelnemer staat jegens Mediahuis Noord in en blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit de Overeenkomst van Deelname en deze Algemene Voorwaarden en alle overige voorschriften. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de Deelnemer ter zake van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, zoals eventuele standbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede-deelnemers van Deelnemer.

8.2 Indien Deelnemer of een ingeschakelde derde enige bepaling uit de Overeenkomst van deelname dan wel uit deze Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Mediahuis Noord gerechtigd voor rekening en risico van Deelnemer alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot:

 1. Deelnemer en/of ingeschakelde derden de toegang tot de (opbouw van de) Beurs te ontzeggen;
 2. de Standruimte van Deelnemer te sluiten;
 3. bepaalde goederen te verwijderen uit de Standruimte van Deelnemer en deze op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;
 4. Deelnemer deelname aan toekomstige Beurzen te ontzeggen.

8.3 Deelnemer is aansprakelijk voor alle (in)directe schade die Mediahuis Noord lijdt ten gevolge van een aan Deelnemer toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit de Overeenkomst van deelname dan wel uit deze Algemene Voorwaarden. Deelnemer vrijwaart Mediahuis Noord ter zake van aanspraken van derden.

8.4 Deelname aan de Beurs is geheel voor eigen risico van Deelnemer. Mediahuis Noord is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door Deelnemer, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij Mediahuis Noord ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

8.5 Mediahuis Noord is niet aansprakelijk voor door Deelnemer geleden (in)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen Deelnemer en een derde gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met deelname aan een Beurs door Deelnemer.

8.6 Mediahuis Noord zorgt buiten de openingstijden voor bewaking zonder dat zij enige aansprakelijkheid voor diefstal, vernielingen of anderszins op zich neemt.

8.7 Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen bij deelname aan een Beurs. Deelnemer wordt geadviseerd in elk geval een transport- en verblijfsverzekering ten behoeve van de eigendommen van Deelnemer af te sluiten.

8.8 Aansprakelijkheid van Mediahuis Noord, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot de daadwerkelijk betaalde Deelnamekosten, althans het deel van de factuurwaarde dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid. Indien de aansprakelijkheid van Mediahuis Noord is gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering dan is de aansprakelijkheid van Mediahuis Noord beperkt tot het door de verzekeraar van Mediahuis Noord uitgekeerde bedrag.

8.9 Aansprakelijkheid van Mediahuis Noord voor gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot overlijdens- en letselschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade) is te allen tijde uitgesloten. Ook is uitgesloten aansprakelijkheid van Mediahuis Noord voor de door Deelnemer dan wel derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundige gebruik van door Mediahuis Noord ter beschikking gestelde zaken.

9. Opvolgen voorschriften

9.1 Deelnemer is te allen tijde verplicht de voorschriften en aanwijzingen van of namens Mediahuis Noord, brandweer, beveiliging of andere functionarissen, belast met het handhaven van orde en veiligheid, op te volgen.

10. Aanbod

10.1 Deelnemer is niet gerechtigd in de Standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de Overeenkomst van deelname en/of tot het expositieprogramma van de Beurs behoren.

10.2 De goederen van Deelnemer zijn en blijven gedurende de gehele periode van de Beurs, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor eigen rekening en risico. Mediahuis Noord sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van Deelnemer.

10.3 Deelnemer is niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.

10.4 Indien Mediahuis Noord dit verzoekt, dient Deelnemer aan te tonen, dat hij gerechtigd is de betreffende artikelen te exposeren of de betreffende naams- of merkaanduiding te gebruiken. Indien hieruit blijkt dat Deelnemer handelt in strijd met het in het vorige lid bepaalde, of indien Deelnemer niet aan het verzoek van Mediahuis Noord kan voldoen, is Mediahuis Noord gerechtigd de betreffende artikelen voor rekening en risico van Deelnemer te (doen) verwijderen en alle overige maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht. In dergelijk geval kan Deelnemer jegens Mediahuis Noord geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

11. Opbouw en inrichting van de Standruimte

11.1 Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor opbouw, afbraak en inrichting van de Standruimte binnen de daarvoor door Mediahuis Noord gestelde tijdstippen en voorwaarden. Afwijking van de door Mediahuis Noord gestelde tijdstippen en voorwaarden is alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediahuis Noord.

11.2 Praktische informatie met betrekking tot deelname aan een Beurs (zoals de aanrijroutes en een plattegrond van de Beursaccommodatie) wordt minimaal 10 dagen voorafgaand aan de Beurs toegezonden aan Deelnemer.

11.3 Deelnemer krijgt de Standruimte ter beschikking zonder standbouw, inrichting, meubilering of enige andere (technische) voorzieningen, tenzij in de Overeenkomst van deelname anders is bepaald.

11.4 Ter plaatse heeft Deelnemer de mogelijkheid goederen aan te schaffen ten behoeve van de inrichting of meubilering van zijn Standruimte. De daarmee gemoeide kosten worden in rekening gebracht als zijnde Meerkosten.

11.5 Bij de inrichting van de Standruimte dient Deelnemer zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door Mediahuis Noord uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.

11.6 Op verzoek van Mediahuis Noord dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes met betrekking tot (de inrichting van) een Standruimte uiterlijk op het door Mediahuis Noord aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan Mediahuis Noord te worden voorgelegd. Pas nadat de bedoelde goedkeuring is

verkregen mogen de werkzaamheden met betrekking tot de opbouw van de Standruimte worden aangevangen. Mediahuis Noord behoudt zich het recht voor haar goedkeuring te weigeren.

11.7 De standbouw dient in ieder geval te voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 1. zelfdragende wanden (hoogte 2.50 meter);
 2. vloerbedekking;
 3. verlichting.

In geval Deelnemer hoger of lager bouwt dan 2.50 meter, dient de eigen of eventueel aangrenzende Standruimte afgewerkt te worden. Dit dient te geschieden voor rekening en risico van Deelnemer.

11.8 Indien de inrichting en/of opbouw van de Standruimte, naar het oordeel van Mediahuis Noord niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen of niet conform de voorschriften is uitgevoerd, kan Mediahuis Noord voor rekening en risico van Deelnemer alle voorzieningen treffen die zij redelijk acht.

12. Aan- en afvoer van goederen

12.1 Het is Deelnemer niet toegestaan tijdens de openingstijden van de Beurs goederen aan of af te voeren.

12.2 Deelnemer draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en in ontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. Mediahuis Noord neemt geen goederen van Deelnemer in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

13. Gebruik van de Standruimte

13.1 Deelnemer is niet gerechtigd:

a. de Standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de Standruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de Overeenkomst van deelname is omschreven, tenzij Mediahuis Noord hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend;

b. een zodanig gebruik van de Standruimte te maken, dat andere Deelnemers of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe-of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van Mediahuis Noord;

c. in of bij de Standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij Mediahuis Noord en de accommodatieverhuurder hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben verleend;

d. in of bij de Standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij Mediahuis Noord en de accommodatieverhuurder hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben verleend;

e. gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gasflessen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn Standruimte;

f. buiten, boven of op de achterzijde van de Standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen;

g. buiten de Standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden;

h. dranken en spijzen aan te bieden, tenzij Mediahuis Noord en de accommodatieverhuurder hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben verleend.

13.2 Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn Standruimte en de daarin aanwezige goederen, waarbij Deelnemer door Mediahuis Noord en de accommodatieverhuurder uitgevaardigde bindende voorschriften terzake dient op te volgen.

13.3 Deelnemer is verplicht tijdens openingsuren van de Beurs zelf of door middel van een plaatsvervanger in zijn Standruimte aanwezig te zijn en deze Standruimte toegankelijk te stellen voor het publiek.

13.4 Bij niet opvolgen van deze voorschriften en aanwijzingen kunnen op kosten van Deelnemer de noodzakelijk geachte voorzieningen worden getroffen.

14. Schoonmaak en afvalverwijdering

14.1 Deelnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van afval rondom zijn Standruimte.

14.2 De Standruimte dient schoon opgeleverd te worden, hetgeen inhoudt dat afval geheel verwijderd dient te zijn. Bij gebreke hiervan is Mediahuis Noord gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door Deelnemer achtergelaten afval bij hem in rekening te brengen als Meerkosten.

Afbraak Standruimte

15.1 Deelnemer is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn Standruimte af te breken, de Standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren.

15.2 Deelnemer is verplicht de Standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van Mediahuis Noord en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van Deelnemer.

15.3 Indien de Standruimte niet tijdig is ontruimd, is Mediahuis Noord gerechtigd in of bij de Standruimte aanwezige materialen, goederen of emballage van Deelnemer te doen verwijderen en op kosten van Deelnemer op te slaan.

16. Vergunningen en ontheffingen

16.1 Deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen ter zake van zijn deelname aan de Beurs.

17. Intellectuele eigendomsrechten

17.1 Mediahuis Noord is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de Beurs, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, en de logo’s.

17.2 Mediahuis Noord kan Deelnemer het recht verlenen de (merk)naam, en logo’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. In dat geval zal Deelnemer deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door Mediahuis Noord ter beschikking zijn gesteld. Het is Deelnemer derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan in verband met de Beurs, of ze op enige wijze te vervormen.

17.3 Op verzoek van Mediahuis Noord is Deelnemer verplicht ieder gebruik van de aan Mediahuis Noord toekomende logo’s met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te doen houden. Deelnemer dient in dergelijk geval tevens zorg te dragen voor een algehele verwijdering van de gebruikte logo’s.

17.4 Indien Deelnemer de intellectuele of industriële eigendomsrechten van Mediahuis Noord schendt is Deelnemer aansprakelijk voor alle schade die Mediahuis Noord daardoor of in verband daarmee lijdt.

18. Gegevensverwerking

18.1 Ter uitvoering van de Overeenkomst van deelname verwerkt Mediahuis Noord persoonsgegevens.

18.2 Het gebruik van de persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – doch niet uitsluitend - de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

18.3 In het privacy statement van Mediahuis Noord is gedetailleerd vastgelegd hoe Mediahuis Noord met de gegevens omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar kan worden gemaakt.

18.4 Deelnemer is vanaf het moment van ontvangst van persoonsgegevens van Mediahuis Noord tot en met de verstrekking van persoonsgegevens aan Mediahuis Noord zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonsgegevens.

18.5 Deelnemer zal de persoonsgegevens die zij in het kader van de Overeenkomst van deelname van Mediahuis Noord heeft ontvangen, zoals via badgescans tijdens een beursbezoek, uitsluitend verwerken voor de levering van de diensten zoals overeengekomen met Mediahuis Noord.

18.6. Indien Deelnemer op welke wijze dan ook op de hoogte is van enig onderzoek van een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt, of andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een dergelijk onderzoek met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst van deelname, zal Deelnemer Mediahuis Noord daar onverwijld over informeren.

19. Brandweervoorschriften

19.1 Alle brandbare materialen dienen brandvertragend te zijn geïmpregneerd.

19.2 Er mag geen stro of zeer brandbaar materiaal als bodemmateriaal in een Standruimte worden geplaatst.

19.3 Deelnemer dient op eigen veiligheid te letten i.v.m. vluchtwegen.

19.4 Presentaties in de Standruimte, met name van machines en bewegende/hangende attributen, dienen altijd veilig voor het publiek en de omgeving te worden opgesteld.

19.5 Er mogen geen veranderingen dan wel aanpassingen worden gedaan aan de reeds aangelegde bekabelingen/bedradingen.

19.6 De ruimte achter de Standruimte mag niet gebruikt worden voor opslag en afval.

20. Persvrijheid

20.1 Het staat Mediahuis Noord vanuit haar journalistieke onafhankelijkheid vrij al hetgeen in haar uitgaven te vermelden wat haar dienstig voorkomt in het kader van de persvrijheid. Deelnemer zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen op deze journalistieke onafhankelijkheid, ook niet indien de berichtgeving de belangen van Deelnemer of relaties van Deelnemer schaadt. Berichtgeving van de zijde van Mediahuis Noord kan voor Deelnemer nimmer reden zijn voor de opzegging van de Overeenkomst van deelname en kan er daarnaast nimmer toe leiden dat Mediahuis Noord gehouden is tot vergoeding van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de zijde van Deelnemer.

21. Klachten & geschillen

21.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle klachten en geschillen zoals voortvloeiend uit of samenhangend met door Mediahuis Noord gesloten overeenkomsten worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van het arrondissement Leeuwarden voorgelegd, voor zover wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten.

DvhN Lentefair
De Tuinen, Frederiksoord
De Lentefair is het voorjaarsfeest voor jong en oud en staat bekend als een heerlijk dagje uit in het Moederdagweekend. In de fraaie boomgaard komen thema’s als het buitenleven, wonen, mode en lifestyle tot bloei.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram