Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden in geval van deelname aan een Beurs.
Versie 1.0 – 2020

Definities
De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden
De onderhavige Algemene Voorwaarden.

Beurs
De Beurs, tentoonstelling, fair, manifestatie of het evenement ter zake waarvan de Overeenkomst van deelname is gesloten.

Beursaccommodatie
De locatie waar de Beurs plaatsvindt, zoals door de accommodatieverhuurder ter beschikking gesteld.

Offerte
De door NDC opgestelde offerte die NDC aan een potentiële Deelnemer stuurt met het oog op deelname aan een Beurs, al dan niet in reactie op een door die potentiële Deelnemer aan NDC toegezonden Inschrijfformulier. In de Offerte zijn de essentialia (o.a. de omvang van de Standruimte, Deelnamekosten, locatie en media-uitingen) met betrekking tot de deelname aan een Beurs opgenomen. Indien Deelnemer akkoord is met de Offerte, dient Deelnemer de Offerte voor akkoord te ondertekenen en retour te zenden aan NDC, waarbij Deelnemer de eventueel nog ontbrekende gegevens op de Offerte nader dient in te vullen. Pas als NDC de door Deelnemer nader ingevulde en ondertekende Offerte retour ontvangt, komt een Overeenkomst van deelname tot stand.

Deelnamekosten
De door Deelnemer aan NDC verschuldigde kosten in verband met deelname aan een Beurs, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – kosten ter zake de huur van de Standruimte.

Deelnemer
De partij met wie NDC een Overeenkomst van deelname sluit. Deelnemer is tevens degene die van NDC een schriftelijke bevestiging betreffende plaats, data en gereserveerde vierkante meters heeft ontvangen.

Inschrijfformulier
Het document waarmee een potentiële Deelnemer aangeeft te willen deelnemen aan een Beurs.

Meerkosten
De kosten, niet zijnde Deelnamekosten, die met het oog op deelname aan een Beurs, al dan niet indirect, door NDC op verzoek van Deelnemer aanvullend worden gemaakt, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – kosten ter zake de inrichting of meubilering van de Standruimte.

NDC mediagroep B.V. (NDC)
Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NDC mediagroep B.V. (hierna: NDC), statutair gevestigd en kantoorhoudende te 8932 PA Leeuwarden, aan de Sixmastraat 15, tevens kantoorhoudende te 9723 HE Groningen, aan de Lübeckweg 2, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01016748, of een aan NDC gelieerde vennootschap die namens of op verzoek van NDC uitvoering geeft aan de Overeenkomst van deelname.

Overeenkomst van deelname
De overeenkomst tussen NDC en Deelnemer, die ontstaat op het moment dat NDC de door Deelnemer nader ingevulde en ondertekende Offerte retour ontvangt.

Standruimte
De in vierkante meters uitgedrukte, aan Deelnemer ter beschikking gestelde expositieoppervlakte op de Beursaccommodatie, waarvan de locatie, omvang en type door NDC worden bepaald.

 1. Toepasselijkheid

1.1              Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van deelname tussen NDC en Deelnemer en op eventuele aanvullende producten en diensten van NDC die gelieerd zijn aan (de uitvoering van) de Overeenkomst van deelname. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door NDC. De toepasselijkheid van eventuele door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.2              NDC behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Van een dergelijke wijziging zal aan Deelnemer schriftelijk mededeling worden gedaan.
1.3              Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze
Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In dergelijk geval zal NDC de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomst met de oorspronkelijke bepaling(en).

 1. Overeenkomst van deelname

2.1              De Overeenkomst van deelname houdt in dat NDC voor de periode van een Beurs een Standruimte op de Beursaccommodatie ter beschikking stelt aan Deelnemer, tegen betaling van de Deelnamekosten. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst van deelname.
2.2              Indien de Overeenkomst van deelname wordt gesloten ten aanzien van meerdere Standruimten, is hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald van toepassing op elke individuele Standruimte.
2.3              Door Deelnemer op het Inschrijfformulier of op de retour gezonden Offerte aangegeven wensen, zelf aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, en overige (van deze Algemene Voorwaarden) afwijkende of aanvullende afspraken maken slechts deel uit van de Overeenkomst van deelname, indien schriftelijk door NDC bevestigd.
2.4              Deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst van deelname.
2.5              Indien door NDC een termijn is vastgesteld voor het insturen van een document door Deelnemer, geldt de datum van ontvangst van het document door NDC ter bepaling of tijdig is gereageerd.
2.6              Na het retour zenden van de door Deelnemer ondertekende Offerte kan Deelnemer de Overeenkomst van deelname slechts opzeggen in één van de gevallen genoemd in artikel 6.
2.7              Deelnemer is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen, tenzij NDC hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
2.8              NDC behoudt zich het recht voor de inschrijving door een potentiële Deelnemer, al dan niet op basis van een ingezonden Inschrijfformulier, af te wijzen op welke grond dan ook, een en ander naar oordeel van NDC.

 1. Vaststelling Beursaccommodatie, data en tijdstippen

3.1              NDC stelt de Beursaccommodatie en de data en tijdstippen vast waarop een Beurs plaatsvindt, alsmede de data en tijdstippen voor opbouw en afbraak van Standruimte(n).
3.2              NDC kan de voor een Beurs vastgestelde data, tijdstippen en/of Beursaccommodatie wijzigen. In geval van gewichtige redenen kan NDC zowel voorafgaand als tijdens het plaatsvinden van een Beurs besluiten de Beurs geen doorgang te laten vinden. In geval van geringe belangstelling onder (potentiële) Deelnemers voor deelname aan een Beurs, kan NDC voorafgaand aan het plaatsvinden van een Beurs besluiten de Beurs geen doorgang te laten vinden. Deelnemer wordt schriftelijk geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
3.3              Een door NDC genomen besluit als bedoeld in dit artikel kan er nimmer toe leiden dat NDC gehouden is tot vergoeding van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de zijde van Deelnemer, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 7.

 1. Standruimte

4.1              Deelnemer heeft gedurende de periode van een Beurs recht op een Standruimte zoals voortvloeit uit de Overeenkomst van deelname. NDC stelt de locatie, oppervlakte en type van de Standruimte bindend vast, waarbij NDC zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van Deelnemer.
4.2              NDC is te allen tijde gerechtigd de vaststelling van de Standruimte te wijzigen. In dat geval zal NDC  een schriftelijk voorstel doen aan Deelnemer met betrekking tot het aanbieden van een qua oppervlakte vergelijkbare Standruimte. Eventuele kosten aan de zijde van Deelnemer vanwege het accepteren van een vergelijkbare Standruimte komen voor rekening van NDC, mits redelijk en, voor zover mogelijk, vooraf afgestemd met NDC. In geval van een wijziging van een Standruimte kan Deelnemer geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
4.3              Opzegging van de Overeenkomst van deelname door Deelnemer naar aanleiding van het in dit artikel bepaalde, is slechts mogelijk in het in artikel 6.2 genoemde geval.

 1. Betaling

5.1              Zodra de Overeenkomst van deelname tot stand is gekomen, heeft NDC het recht de Deelnamekosten in rekening te brengen bij Deelnemer via toezending van een factuur. Een factuur kan worden voorafgegaan door een voorschotnota.
5.2              Betaling van een factuur of een voorschotnota dient te geschieden binnen dertig dagen na datum van de factuur en/of de voorschotnota.
5.3              Indien een Overeenkomst van deelname tot stand komt binnen 15 dagen voor aanvang van de Beurs dient de factuur en/of de voorschotnota per ommegaande te worden betaald.
5.4              Eventuele Meerkosten worden na afloop van de Beurs bij Deelnemer in rekening gebracht via toezending van een factuur. Betaling van de factuur ten aanzien van de Meerkosten dient te geschieden binnen dertig dagen na datum van de factuur.
5.5              Bij niet tijdige betaling door Deelnemer van enig aan NDC verschuldigd bedrag wordt het percentage van de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. De rente over een deel van een maand wordt berekend als een volle maand. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan het innen van iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur komen voor rekening van Deelnemer en worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €250,-.
5.6              Alle betalingen door Deelnemer aan NDC dienen zonder aftrek of verrekening te geschieden.

 1. Opzegging Overeenkomst van Deelname

6.1              Deelnemer kan de Overeenkomst van deelname per aangetekend schrijven te allen tijde opzeggen, in welk geval restitutie van de Deelnamekosten plaatsvindt volgens onderstaande regeling:

 • In geval van opzegging van de Overeenkomst van deelname in de zesde tot en met de vierde maand voorafgaand aan de startdatum van de Beurs restitueert NDC 70% van de Deelnamekosten;
 • In geval van opzegging van de Overeenkomst van deelname in de derde tot en met de tweede maand voorafgaand aan de startdatum van de Beurs restitueert NDC 50% van de Deelnamekosten;
 • In geval van opzegging in de laatste maand voorafgaand aan de startdatum van de Beurs vindt geen restitutie van de Deelnamekosten plaats. Deelnemer blijft aldus de Deelnamekosten verschuldigd aan NDC.

6.2              Indien NDC in geval van een gewijzigde indeling als omschreven in artikel 4.2 aan Deelnemer geen vergelijkbare Standruimte aanbiedt c.q. kan aanbieden, heeft Deelnemer het recht de Overeenkomst van deelname op te zeggen, waarbij NDC de Deelnamekosten zal restitueren. Deelnemer kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. De opzegging van de Overeenkomst van deelname dient te geschieden per aangetekend schrijven binnen 14 werkdagen na dagtekening van het schriftelijke voorstel van NDC met betrekking tot de vergelijkbare Standruimte.
6.3              Indien ten aanzien van Deelnemer op enig tijdstip na het tot stand komen van de Overeenkomst van deelname surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, kan NDC de Overeenkomst van deelname opzeggen vanaf het moment dat een vorenbedoelde aanvraag wordt ingediend. In dat geval blijft Deelnemer de Deelnamekosten en de eventuele Meerkosten volledig verschuldigd, onverminderd het recht van NDC tot het vorderen van (andere) kosten, schade en interesten.
6.4              Opzegging van de Overeenkomst van deelname kan er nooit toe leiden dat NDC gehouden is tot vergoeding van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de zijde van Deelnemer.

 1. Afgelasting Beurs op initiatief van derde partij of wegens slechte weersomstandigheden

7.1              Indien NDC wordt geconfronteerd met een gedwongen afgelasting van de Beurs op initiatief van een derde partij, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen de overheid, behoudt NDC zich het recht voor de Beurs geen doorgang te laten vinden.
Tot de startdatum van de Beurs vindt restitutie van de Deelnamekosten plaats volgens onderstaande regeling:

 • In geval van een afgelasting tot twee weken voorafgaand aan de startdatum van de Beurs restitueert NDC 100% van de Deelnamekosten;
 • In geval van een afgelasting tot één week voorafgaand aan de startdatum van de Beurs restitueert NDC 85% van de Deelnamekosten;
 • In geval van een afgelasting binnen één week voorafgaand aan de startdatum van de Beurs restitueert NDC 70% van de Deelnamekosten;

Na de startdatum van de Beurs vindt restitutie van de Deelnamekosten plaats volgens onderstaande regeling:

 • Ingeval van een 4-daagse Beurs

Tijdens dag 1:               7/8 van 70% van de Deelnamekosten
Einde dag 1:                  6/8 van 70% van de Deelnamekosten
Tijdens dag 2:               5/8 van 70% van de Deelnamekosten
Einde dag 2:                  4/8 van 70% van de Deelnamekosten
Tijdens dag 3:               3/8 van 70% van de Deelnamekosten
Einde dag 3:                  2/8 van 70% van de Deelnamekosten
Tijdens dag 4:               1/8 van 70% van de Deelnamekosten
Einde dag 4:                  Geen restitutie van de Deelnamekosten

 • Ingeval van een 3-daagse Beurs

Tijdens dag 1:               5/6 van 70%
Einde dag 1:                  4/6 van 70%
Tijdens dag 2:               3/6 van 70%
Einde dag 2:                  2/6 van 70%
Tijdens dag 3:               1/6 van 70%
Einde dag 3:                  Geen restitutie van de Deelnamekosten

 • Ingeval van een 2-daagse Beurs

Tijdens dag 1:               3/4 van 70%
Einde dag 1:                  2/4 van 70%
Tijdens dag 2:               1/4 van 70%
Einde dag 2:                  Geen restitutie van de Deelnamekosten

7.2              Het onder 7.1 overwogene geldt overeenkomstig ingeval van een afgelasting van een Beurs wegens weersomstandigheden die een dermate invloed op de Beurs (kunnen) hebben dat er gevaar ontstaat c.q. kan ontstaan voor de Deelnemers of derden (waaronder bezoekers aan de Beurs), dan wel dat een situatie ontstaat als gevolg waarvan de Beursaccommodatie en/of nabijgelegen gebouwen, terreinen en parkeergelegenheden onbegaanbaar (dreigen te) worden, een en ander naar oordeel van NDC.
 

 1. Aansprakelijkheid

8.1              Deelnemer staat jegens NDC in en blijft te allen tijde
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de bepalingen uit de Overeenkomst van Deelname en deze Algemene Voorwaarden en alle overige voorschriften. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de door de Deelnemer ter zake van zijn beursdeelname ingeschakelde derden, zoals eventuele standbouwers en leveranciers, alsmede op eventuele mede-deelnemers van Deelnemer.
8.2              Indien Deelnemer of een ingeschakelde derde enige bepaling uit de Overeenkomst van deelname dan wel uit deze Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is NDC gerechtigd voor rekening en risico van Deelnemer alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot:

 1. Deelnemer en/of ingeschakelde derden de toegang tot de (opbouw van de) Beurs te ontzeggen;
 2. de Standruimte van Deelnemer te sluiten;
 3. bepaalde goederen te verwijderen uit de Standruimte van Deelnemer en deze op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;
 4. Deelnemer deelname aan toekomstige Beurzen te ontzeggen.

8.3              Deelnemer is aansprakelijk voor alle (in)directe schade die NDC lijdt ten gevolge van een aan Deelnemer toe te rekenen tekortkoming, waaronder het niet, niet behoorlijk of niet tijdig naleven van enige bepaling uit de Overeenkomst van deelname dan wel uit deze Algemene Voorwaarden. Deelnemer vrijwaart NDC ter zake van aanspraken van derden.
8.4              Deelname aan de Beurs is geheel voor eigen risico van Deelnemer. NDC is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door Deelnemer, diens personeel of bezoekers – gevolgschade, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke oorzaak dan ook inbegrepen – tenzij NDC ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.
8.5              NDC is niet aansprakelijk voor door Deelnemer geleden (in)directe schade, die het gevolg is van niet nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit een tussen Deelnemer en een derde gesloten overeenkomst ter zake van de levering van diensten in verband met deelname aan een Beurs door Deelnemer.
8.6              NDC zorgt buiten de openingstijden voor bewaking zonder dat zij enige aansprakelijkheid voor diefstal, vernielingen of anderszins op zich neemt.
8.7              Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen bij deelname aan een Beurs. Deelnemer wordt geadviseerd in elk geval een transport- en verblijfsverzekering ten behoeve van de eigendommen van Deelnemer af te sluiten.
8.8              Aansprakelijkheid van NDC, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot de daadwerkelijk betaalde Deelnamekosten, althans het deel van de factuurwaarde dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid. Indien de aansprakelijkheid van NDC is gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering dan is de aansprakelijkheid van NDC beperkt tot het door de verzekeraar van NDC uitgekeerde bedrag.
8.9              Aansprakelijkheid van NDC voor gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot overlijdens- en letselschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade) is te allen tijde uitgesloten. Ook is uitgesloten aansprakelijkheid van NDC voor de door Deelnemer dan wel derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundige gebruik van door NDC ter beschikking gestelde zaken.
 

 1. Opvolgen voorschriften

9.1              Deelnemer is te allen tijde verplicht de voorschriften en aanwijzingen van of namens NDC, brandweer, beveiliging of andere functionarissen, belast met het handhaven van orde en veiligheid, op te volgen.

 1. Aanbod

10.1            Deelnemer is niet gerechtigd in de Standruimte andere artikelen te exposeren of anderszins aan te prijzen, dan die vermeld zijn in de Overeenkomst van deelname en/of tot het expositieprogramma van de Beurs behoren.
10.2            De goederen van Deelnemer zijn en blijven gedurende de gehele periode van de Beurs, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor eigen rekening en risico. NDC sluit iedere aansprakelijkheid uit ter zake van schade aan, verlies of diefstal van goederen van Deelnemer.
10.3            Deelnemer is niet gerechtigd artikelen te exposeren of gebruik te maken van een bepaalde naams- of merkaanduiding, indien daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
10.4            Indien NDC dit verzoekt, dient Deelnemer aan te tonen, dat hij gerechtigd is de betreffende artikelen te exposeren of de betreffende naams- of merkaanduiding te gebruiken. Indien hieruit blijkt dat Deelnemer handelt in strijd met het in het vorige lid bepaalde, of indien Deelnemer niet aan het verzoek van NDC kan voldoen, is NDC gerechtigd de betreffende artikelen voor rekening en risico van Deelnemer te (doen) verwijderen en alle overige maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht. In dergelijk geval kan Deelnemer jegens NDC geen enkele aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade.

 1. Opbouw en inrichting van de Standruimte

11.1            Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor opbouw, afbraak en inrichting van de Standruimte binnen de daarvoor door NDC gestelde tijdstippen en voorwaarden. Afwijking van de door NDC gestelde tijdstippen en voorwaarden is alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van NDC.
11.2            Praktische informatie met betrekking tot deelname aan een Beurs (zoals de aanrijroutes en een plattegrond van de Beursaccommodatie) wordt minimaal 10 dagen voorafgaand aan de Beurs toegezonden aan Deelnemer.
11.3            Deelnemer krijgt de Standruimte ter beschikking zonder standbouw, inrichting, meubilering of enige andere (technische) voorzieningen, tenzij in de Overeenkomst van deelname anders is bepaald.
11.4            Ter plaatse heeft Deelnemer de mogelijkheid goederen aan te schaffen ten behoeve van de inrichting of meubilering van zijn Standruimte. De daarmee gemoeide kosten worden in rekening gebracht als zijnde Meerkosten.
11.5            Bij de inrichting van de Standruimte dient Deelnemer zich te houden aan het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, overige door NDC uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de door de accommodatieverhuurder uitgevaardigde voorschriften en overheids- en brandweervoorschriften.
11.6            Op verzoek van NDC dienen alle plannen, ontwerpen en/of maquettes met betrekking tot (de inrichting van) een Standruimte uiterlijk op het door NDC aangegeven tijdstip ter goedkeuring aan NDC te worden voorgelegd. Pas nadat de bedoelde goedkeuring is verkregen mogen de werkzaamheden met betrekking tot de opbouw van de Standruimte worden aangevangen. NDC behoudt zich het recht voor haar goedkeuring te weigeren.
11.7            De standbouw dient in ieder geval te voldoen aan de navolgende voorwaarden:

  1. A. zelfdragende wanden (hoogte 2.50 meter);
  1. B. vloerbedekking;
  C. verlichting.

Ingeval Deelnemer hoger of lager bouwt dan 2.50 meter, dient de eigen of eventueel aangrenzende Standruimte afgewerkt te worden. Dit dient te geschieden voor rekening en risico van Deelnemer.
11.8            Indien de inrichting en/of opbouw van de Standruimte, naar het oordeel van NDC niet tijdig vóór het einde van de opbouwperiode gereed dreigt te komen of niet conform de voorschriften is uitgevoerd, kan NDC voor rekening en risico van Deelnemer alle voorzieningen treffen die zij redelijk acht.

 1. Aan- en afvoer van goederen

12.1            Het is Deelnemer niet toegestaan tijdens de openingstijden van de Beurs goederen aan of af te voeren.
12.2            Deelnemer draagt zelf zorg voor het vervoer, de aankomst en in ontvangstneming van zijn of ten behoeve van zijn deelname aangevoerde goederen. NDC neemt geen goederen van Deelnemer in ontvangst, noch is zij daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk.

 1. Gebruik van de Standruimte

13.1            Deelnemer is niet gerechtigd:

 1. de Standruimte geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan of de Standruimte te (doen) gebruiken voor een ander doel dan in de Overeenkomst van deelname is omschreven, tenzij NDC hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend;
 2. een zodanig gebruik van de Standruimte te maken, dat andere Deelnemers of bezoekers daardoor schade en/of hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van toe-of doorgangen, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm, een en ander ter beoordeling van NDC;
 3. in of bij de Standruimte gebruik te maken van open, stromend, sproeiend en/of verneveld water voor het demonstreren van zijn artikelen, tenzij NDC en de accommodatieverhuurder hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben verleend;
 4. in of bij de Standruimte gebruik te maken van apparaten, toestellen, kachels, haarden en dergelijke met open vuur, tenzij NDC en de accommodatieverhuurder hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben verleend;
 5. gevaarlijke stoffen en/of goederen, waaronder licht ontvlambare stoffen, gasflessen, gassen of chemische bestrijdingsmiddelen of radioactieve goederen, te gebruiken of deze op te slaan in of bij zijn Standruimte;
 6. buiten, boven of op de achterzijde van de Standruimte goederen, meubilair, uithangborden of reclamemateriaal in de ruimste zin te plaatsen of aan te brengen;
 7. buiten de Standruimte flyers of ander reclamemateriaal uit te reiken of aan te bieden;
 8. dranken en spijzen aan te bieden, tenzij NDC en de accommodatieverhuurder hiervoor voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben verleend.

13.2            Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het toezicht op zijn Standruimte en de daarin aanwezige goederen, waarbij Deelnemer door NDC en de accommodatieverhuurder uitgevaardigde bindende voorschriften terzake dient op te volgen.
13.3            Deelnemer is verplicht tijdens openingsuren van de Beurs zelf of door middel van een plaatsvervanger in zijn Standruimte aanwezig te zijn en deze Standruimte toegankelijk te stellen voor het publiek.
13.4            Bij niet opvolgen van deze voorschriften en aanwijzingen kunnen op kosten van Deelnemer de noodzakelijk geachte voorzieningen worden getroffen.

 1. Schoonmaak en afvalverwijdering

14.1            Deelnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van afval rondom zijn Standruimte.
14.2            De Standruimte dient schoon opgeleverd te worden, hetgeen inhoudt dat afval geheel verwijderd dient te zijn. Bij gebreke hiervan is NDC gerechtigd de kosten van het verwijderen en afvoeren van door Deelnemer achtergelaten afval bij hem in rekening te brengen als Meerkosten.

 1. Afbraak Standruimte

15.1            Deelnemer is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn Standruimte af te breken, de Standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren.
15.2            Deelnemer is verplicht de Standruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan goederen van NDC en/of de accommodatieverhuurder komen voor rekening van Deelnemer.
15.3            Indien de Standruimte niet tijdig is ontruimd, is NDC gerechtigd in of bij de Standruimte aanwezige materialen, goederen of emballage van Deelnemer te doen verwijderen en op kosten van Deelnemer op te slaan.
 

16           Vergunningen en ontheffingen

16.1            Deelnemer is verplicht zelf zorg te dragen voor het aanvragen van eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen ter zake van zijn deelname aan de Beurs.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

17.1            NDC is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan de Beurs, waaronder tenminste begrepen de (merk)naam, en de logo’s.
17.2            NDC kan Deelnemer het recht verlenen de (merk)naam, en logo’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. In dat geval zal Deelnemer deze merken en/of afbeeldingen slechts gebruiken op de wijze waarop deze door NDC ter beschikking zijn gesteld. Het is Deelnemer derhalve niet toegestaan de merken en/of afbeeldingen voor andere doeleinden te gebruiken dan in verband met de Beurs, of ze op enige wijze te vervormen.
17.3            Op verzoek van NDC is Deelnemer verplicht ieder gebruik van de aan NDC toekomende logo’s met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te doen houden. Deelnemer dient in dergelijk geval tevens zorg te dragen voor een algehele verwijdering van de gebruikte logo’s.
17.4            Indien Deelnemer de intellectuele of industriële eigendomsrechten van NDC schendt is Deelnemer aansprakelijk voor alle schade die NDC daardoor of in verband daarmee lijdt.

 1. Gegevensverwerking

18.1            Ter uitvoering van de Overeenkomst van deelname verwerkt NDC persoonsgegevens.
18.2            Het gebruik van de persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – doch niet uitsluitend – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
18.3            In het privacy statement van NDC is gedetailleerd vastgelegd hoe NDC met de gegevens omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar kan worden gemaakt.
Privacy statement
18.4            Deelnemer is vanaf het moment van ontvangst van persoonsgegevens van NDC tot en met de verstrekking van persoonsgegevens aan NDC zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonsgegevens.
18.5            Deelnemer zal de persoonsgegevens die zij in het kader van de Overeenkomst van deelname van NDC heeft ontvangen, zoals via badgescans tijdens een beursbezoek, uitsluitend verwerken voor de levering van de diensten zoals overeengekomen met NDC.
18.6.           Indien Deelnemer op welke wijze dan ook op de hoogte is van enig onderzoek van een toezichthouder, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt, of andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een dergelijk onderzoek met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst van deelname, zal Deelnemer NDC daar onverwijld over informeren.

 1. Brandweervoorschriften

19.1            Alle brandbare materialen dienen brandvertragend te zijn geïmpregneerd.
19.2            Er mag geen stro of zeer brandbaar materiaal als bodemmateriaal in een Standruimte worden geplaatst.
19.3            Deelnemer dient op eigen veiligheid te letten i.v.m. vluchtwegen.
19.4            Presentaties in de Standruimte, met name van machines en bewegende/hangende attributen, dienen altijd veilig voor het publiek en de omgeving te worden opgesteld.
19.5            Er mogen geen veranderingen dan wel aanpassingen worden gedaan aan de reeds aangelegde bekabelingen/bedradingen.
19.6            De ruimte achter de Standruimte mag niet gebruikt worden voor opslag en afval.

 1. 20. Persvrijheid

20.1            Het staat NDC vanuit haar journalistieke onafhankelijkheid vrij al hetgeen in haar uitgaven te vermelden wat haar dienstig voorkomt in het kader van de persvrijheid. Deelnemer zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen op deze journalistieke onafhankelijkheid, ook niet indien de berichtgeving de belangen van Deelnemer of relaties van Deelnemer schaadt. Berichtgeving van de zijde van NDC kan voor Deelnemer nimmer reden zijn voor de opzegging van de Overeenkomst van deelname en kan er daarnaast nimmer toe leiden dat NDC gehouden is tot vergoeding van enigerlei gemaakte kosten of geleden schade aan de zijde van Deelnemer.

 1. 21. Klachten & geschillen

21.1            Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
21.2            Alle klachten en geschillen zoals voortvloeiend uit of samenhangend met door NDC gesloten overeenkomsten worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van het arrondissement Leeuwarden voorgelegd, voor zover wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten.

Onze Partner:

Contact

050 - 584 4827
Postbus 60 | 9700 MC Groningen
events@ndcmediagroep.nl
De Lentefair wordt georganiseerd door NDC events, onderdeel van NDC mediagroep.
GA IN GESPREK 
homeenvelopephone